Az oldal csak 18 éves kor felett látogatható!
Kérlek, hogy erősítsd meg az életkorodat.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

01. OBJEDNÁVANIE

Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z vášho domova, kde môžete nakupovať
nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného
košíka, e-mailu či písomne na našej adrese. Všetky ceny tovarov, služieb a
všetky ostatné poplatky sú uvádzané s DPH. Cenové akcie platia do vypredania
zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
02. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky vám pošleme e-mailom.  Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. U niektorých objednávok (väčšie množstvo a pod.), vás budeme kontaktovať, pre potvrdenie objednávky, telefonicky.

Oboznámil som sa s obchodnými podmienkami spoločnosti, prečítal som ich a porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasím.

Potvrdením prehlasujem, že som starší ako 18 rokov.
04. VÝMENA VÝROBKU

V prípade potreby (napr. nevhodne objednaný tovar) Vám nepoužitý a nepoškodený tovar v originálnom obale vymeníme za iný druh. Tovar stačí poslať najlepšie doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu. Náklady spojené s výmenou tovaru znáša v plnej výške kupujúci.
01.1. SPôSOBY PLATBY

    Platba platobnou kartou pomocou platobnej brány Barion,
    Platbou cez Paypal alebo
    Dobierkou, v prípade osobnom prevzatí výrobku. Je potrebné čiastku za zásielku kuriérovi zaplatiť v hotovosti, ktorý Vám dodá tovar na adresu, ktorá bola uvedená pri objednávke. Poplatok za dodanie dobierkou je 1,29 Eur, ak suma objednávky nedosiahne sumu 48 Eur. Pri objednávke nad 48 Eur za dodanie na dobierku neúčtujeme žiadne poplatky.

Dodacia lehota je 2-5 dní, ak nie je uvedené inak. Tovar, ktorý máme skladom /na našom centrálnom sklade/ odosielame v deň objednania, ak bola objednávka prijatá do 12-tej hodiny. V prípade, že niektorý tovar nebude skladom, budeme vás okamžite kontaktovať. Daňový doklad (faktúra) a záručný list sú dodávané spolu s tovarom.
07. PODMIENKY PRE ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY - ZÁRUKA VRÁTENIA PEŇAZÍ POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY    
07.1. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

    a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
    b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
    c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

Do 14 dní od uplatnenia práva na odstúpenie lehoty zašlite alebo prineste tovar na našu adresu VAPING., BETLIARSKA 12. BRATISLAVA - MESTSKÁ CAST' PETRZALKA, SLOVENSKO . Lehota je zachovaná, ak tovar zašlete na prepravu alebo donesiete najneskôr posledný deň lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese VAPING, BETLIARSKA 12. BRATISLAVA - MESTSKÁ CAST' PETRZALKA, SLOVENSKO, e-mail: [email protected]


08. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV    

Dodávateľ zhromažďuje so súhlasom zákazníkov osobné údaje zákazníkov, a to meno, adresu, telefón a emailové spojenie od fyzických osôb a názov spoločnosti, jej sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón a e-mailové spojenie od právnických osôb, resp. fyzických osôb podnikateľov. Tieto údaje slúžia predovšetkým pre uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti. Pokiaľ zákazník prejaví svoj súhlas, môže mu dodávateľ oznamovať e-mailom obchodné oznámenia s novinkami a ponukami. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neposkytne žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou dopravcu prepravujúceho objednaný tovar objednávateľovi.

– informáciu o cene za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré možno využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou,
– informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku,
ak ich predávajúci vyžaduje,
– v prípade, že je účtované rozdielne dopravné/poštovné, napr. podľa výšky celej sumy nákupu alebo počte kupovaných kusov tovaru, jasný a zrozumiteľný prehľad týchto poplatkov,
– lehoty na doručenie deklarované pre jednotlivé spôsoby doručenia prepravné spoločnosti,
– spôsob prevzatia zásielky, kontrola zásielky pri prevzatí, podmienky a okolnosti pre odmietnutie prevzatia zásielky,
– pravidlá pre poskytovanie zliav alebo bonusov, v prípade že ich predávajúci ponúka,
– informáciu, kde sa nachádzajú servisné miesta a kto zaisťuje záručný a pozáručný servis tovaru,
– informáciu o tom, že v prípade odstúpenia od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu prijaté platby pred vrátením tovaru, resp. pred preukázaním odoslania tovaru predávajúcemu,
– informácia o tom, že spotrebiteľ je povinný pri odstúpení od zmluvy zaslať tovar späť najneskôr do 14 dní od odstúpenia alebo ho odovzdať dohodnutým spôsobom predávajúcemu,
– informáciu o tom, že pri odstúpení od zmluvy sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva (napr. zmluva o spotrebiteľskom úvere) súvisiaca so zmluvou od ktorej spotrebiteľ odstúpil,
– informáciu o tom, že spotrebiteľ má nárok pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy na vrátenie nákladov za najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim,

– informáciu o povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, ako udelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci takýto spôsob využíva,

– poučenie kupujúceho aké informácie môže od predávajúceho v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov vyžadovať a voči čomu môže namietať,

– pridelené identifikačné číslo Úradu na ochranu osobných údajov, pokiaľ predávajúci osobné údaje spracováva,
– spôsob nakladania s osobnými údajmi a prehlásenie predávajúceho, že si osobné údaje nebude vynucovať, ani získanie týchto údajov podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo iných povinností predávajúceho,

– poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy,
– informáciu o spracovaní osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby v rámci predzmluvných vzťahov, resp. získanie súhlasu na spracovanie osobných údajov v prípade spracovania osobitných kategórií osobných údajov (napr. rodné číslo),
– identifikačné údaje tretích strán, ktorým budú osobné údaje spotrebiteľa poskytnuté a účel za akým im budú poskytnuté.

Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Prihlásenie klienta na titulnej strane a požiadať o ich zmenu prostredníctvom e-mailu.
09. REKLAMÁCIE    
09/a

Reklamácia sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho/ Obchodného zákonníka a Zákonov na ochranu spotrebiteľa § 250/2007 Z.z. a 102/2014 Z.z. Zákazník je povinný pri prebraní si tovar riadne prezrieť/skontrolovať!
V prípade oprávnenej/preukázanej vady tovaru, na ktorú sa vzťahuje záruka, má zákazník právo na jeho bezplatnú opravu alebo výmenu. Reklamáciu zákazník uplatňuje u dodávateľa.adresa a kontaktné čísla sú uvedené v sekcii kontakt.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
09/d

Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov.Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim až do dňa oznámenia výsledku reklamácie Kupujúcemu záručná doba neplynie.
09/f

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené jeho užívaním v rozpore s účelom používania alebo pokynmi uvedenými v návode na použitie, mechanickým poškodením, vystavením tovaru nebezpečným následkom tepelného a/alebo elektromagnetického žiarenia, pôsobením poveternostných vplyvov a vplyvov okolia (vlhkosť, prašnosť, priame slnečné žiarenie, vibrácie), mechanickým poškodením a neoprávnenými zásahmi do tovaru.
09/b

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní, odôvodnených prípadoch najmä ak je potrebné odborné posúdenie vady, najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má zákazník právo na výmenu za nový výrobok alebo odstúpenie od zmluvy. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.
09/c

Pri uplatňovaní reklamácie je Kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru (faktúru/pokladničný blok), záručný list a písomne oznámiť podstatu vady tovaru. Kupujúci je povinný doručiť tovar spolu s príslušenstvom na adresu prevádzky internetového obchodu. V prípade zasielania tovaru je Kupujúci povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu tovaru pred poškodením počas prepravy.Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci neprevezme – bude Kupujúcemu vrátený. Tovar odporúčame Kupujúcemu poistiť.
09/e

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA    
10.1

Práva a povinnosti medzi predávajúcim a spotrebiteľom, neupravené v týchto obchodných podmienkach  sa riadia Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky.
10.3

Prípadné spory medzi predávajúcim a spotrebiteľom je možné riešiť  mimosúdnou cestou. V takomto prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je  Slovenská obchodná inšpekcia (§ 3 ods.2, písm. c/ zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov).
10.5

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov uvedenom v bode 9.3., ak predávajúci na žiadosť podľa bodu 9.4. odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
10.2

Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim: fyzickou osobou –podnikateľom, resp.  právnickou osobou, neupravené v týchto obchodných podmienkach, sa riadia Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky.
10.4

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
10.6

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z ich zmluvného vzťahu budú  prednostne riešiť dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je rozhodovacia právomoc daná príslušnému všeobecnému súdu v zmysle § 84 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb., v platnom znení (Občiansky súdny poriadok).